Zakres świadczonych usług

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zadaniem ośrodka jest kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz z ewentualnymi dysfunkcjami rozwoju w zakresie działania surdologopedycznego, surdopedagogicznego, psychologicznego, terapii słuchowej oraz terapii i instruktażu dla rodziców/opiekunów.

Naszym celem jest stworzenie dziecku z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości rozwoju, nauczenie komunikowania się oraz integracji społecznej

Dodatkowo wyposażenie członków rodziny w taką wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą potrafili prowadzić skuteczną rehabilitację dziecka oraz udzielać sobie wzajemnie wsparcia np. informacyjnego, emocjonalnego.

Rehabilitacja dziecka z wadą słuchu jest procesem długotrwałym, wymagającym dużego doświadczenia i współdziałania całego zespołu specjalistów oraz rodziców i opiekunów dziecka.

ZAKRES PORAD

 • postępowanie surdologopedyczne
  • postępowanie surdopedagogiczne
  • postępowanie psychologiczne
  • usprawnianie psychoruchowe
  • usprawnianie analizatora słuchowego – treningi słuchowe i logorytmiczne

POSTĘPOWANIE SURDOLOGOPEDYCZNE

DIAGNOZA – badanie i ocena rozwoju mowy i języka dziecka z uszkodzonym słuchem, określenie perspektyw rozwoju, ocena deficytów występujących u dziecka z upośledzonym słuchem

TERAPIA - PRACA Z DZIECKIEM z uwzględnieniem w procesie rehabilitacji dziecka różnych kanałów komunikacji - resztek słuchowych, percepcji wzrokowej czy wprowadzenie do terapii języka migowego, jako metody wspomagającej. Prowadzenie terapii odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych, audiowizualnych, komputerowych.W trakcie zajęć prowadzona jest praca nad:

 • kształtowaniem i rozwojem mowy dziecka z zaburzeniami słuchu
 • nabywaniem przez dziecko kompetencji językowej i komunikacyjnej
 • minimalizowaniem konsekwencji uszkodzenia słuchu poprzez usprawnianie resztek słuchowych i indywidualne wychowanie słuchowe dziecka
 • wyrównywaniem deficytów rozwojowych
 • prowadzeniem rehabilitacji osób ze wszczepem ślimakowym
 • wspieraniem ogólnego rozwoju dziecka

 

POSTĘPOWANIE SURDOPEDAGOGICZNE

DIAGNOZA SURDOPEDAGOGICZNA - przeprowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z wadą słuchu, określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwojowych dziecka.

TERAPIA - PRACA Z DZIEĆMI • prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych stymulujących ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu
• przygotowanie dzieci do nauki szkolnej
• reedukacja specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
• terapia dysleksji i dysgrafii
• wczesna nauka czytania i pisania od 4-5 roku życia (niezwykle pomocna w opanowaniu języka przez dzieci niesłyszące)
• czuwanie nad potrzebami wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi dziecka i młodzieży z wadą słuchu;
• nauka czytania ze zrozumieniem

POSTĘPOWANIE PSYCHOLOGICZNE

DIAGNOZA psychologiczna dziecka z uszkodzonym słuchu w zakresie:

 • badanie poziomu inteligencji (w skali bezsłownej i słownej)
  • badanie osobowości
  • ocena stanu psychicznego dziecka i rodziny
  • określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwoju dziecka
  • opiniowanie rozwoju dziecka

TERAPIA - PRACA Z DZIECKIEM

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych stymulujących rozwój dziecka z wadą słuchu podczas zajęć indywidualnych i grupowych
  •czuwanie nad potrzebami wychowawczymi, społecznymi dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 • rozwijanie czynności poznawczych
 • terapia rozwoju emocjonalnego dziecka, nauka różnych umiejętności społecznych
 • ćwiczenie rozwiązywania sytuacji problemowych

PRACA Z RODZICAMI

 • przygotowanie rodziny do pracy z dzieckiem w warunkach domowych
  • opieka psychoterapeutyczna nad rodzinami dzieci z wadą słuchu
  • zalecanie specjalistycznych konsultacji
  • konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i terapeutów z innych placówek zajmujących się dziećmi z wadą słuchu, podopiecznymi naszego ośrodka.

 

USPRAWNIANIE ANALIZATORA SŁUCHOWEGO

TRENINGI SŁUCHOWE – prowadzenie wychowania słuchowego i usprawnianie analizatora słuchowego w zakresie aktywizowania resztek słuchowych, rozwijania wrażliwości słuchowej dzieci niesłyszących. Są to:

 • ćwiczenia poznawania i lokalizacji dźwięków
  • ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe
  • ćwiczenia identyfikacji i dyskryminacji dźwięków
  • różnicowanie cech dźwięków
 • ćwiczenia słuchowo-rytmiczne
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • ćwiczenia autokontroli słuchowej i sprawności audytywnej

LOGORYTMIKA - grupowa terapia słuchowa w zakresie ćwiczeń logorytmicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości słuchowych dzieci.

USPRAWNIANE PSYCHORUCHOWE

 

 • wyrównywanie mikrodeficytów w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej i kinetyczno-ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej
 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej oraz wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej

 

 

PRACA Z RODZICAMI - polega na wyposażaniu całej rodziny w wiedzę i umiejętności postępowania z dzieckiem niesłyszącym, pozwala na odnalezieniu się w nowej sytuacji, którą należy w pełni zaakceptować.

Proponujemy następujące działania w odniesieniu do rodziców/opiekunów dziecka z uszkodzonym słuchem:

 • poradnictwo terapeutyczne dla rodzica lub opiekuna
  • prowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów, seminariów
  • udzielanie indywidualnego instruktażu, wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
  • tworzenie grup wsparcia dla rodziców.